Languages

 • Nederlands
 • English
 • Français
 • Deutsch

User login

Inhoudsopgave:

 

 

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Identiteit van NIA2MATCH

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Het aanbod

Artikel 5 - De Overeenkomst

Artikel 6 – Verantwoordelijkheid Lid

Artikel 7 - Privacy

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 9 - De prijs

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

Artikel 11 - Uitvoering

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 13 - Betaling

Artikel 14 - Klachtenregeling

Artikel 15 - Geschillen

Artikel 16 - Aansprakelijkheid

Artikel 17. Intellectuele eigendommen

 

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden inclusief de privacyverklaring en bijzondere voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.
 1. Lid: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met NIA2MATCH en die de Website nia2match.com bezoekt en/of gebruik maakt van de door NIA2MATCH geleverde diensten;
 2. Dag: kalenderdag;
 3. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van diensten, waarvan de levering- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 4. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat Lid of NIA2MATCH in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor Lid om binnen de bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand;
 6. NIA2MATCH: de natuurlijke of rechtspersoon die diensten op afstand aan Leden aanbiedt;
 7. Overeenkomst: een overeenkomst waarbij in het kader van een door NIA2MATCH georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van diensten, tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 8. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Lid en NIA2MATCH gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 9. Website: Een medium voor de presentatie van informatie via het Internet.
 10. Profiel: Het geheel van persoonlijke kenmerken en voorkeuren dat een Lid heeft verstrekt om in fases zichtbaar te maken aan een ander Lid.
 11. Sunnah: NIA2MATCH handelt vanuit de regels van Ahloe s-Sunnah wa l-Djamaa'ah.
 12. Shahada Certificaat: Een certificaat met de geloofsovertuiging uitgegeven door een erkende Islamitische instelling.

 

Artikel 2 - Identiteit van NIA2MATCH

NIA2MATCH

E-mailadres: info@nia2match.com

Skype naam: nia2match

Whatsapp: +31645903735

KvK-nummer: 52480151

BTW-nummer: NL001809962B13

 

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van NIA2MATCH en op elke tot stand gekomen Overeenkomst op afstand tussen NIA2MATCH en Lid.
 2. Indien Lid de Algemene Voorwaarden niet accepteert, kan hij zich niet registreren bij NIA2MATCH. Door onder op de registratiepagina een vinkje te plaatsen in het selectievakje met de tekst “Ik ben Moslim(a) en verklaar volledig akkoord te zijn met de Algemene voorwaarden”, verklaart Lid kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden en deze uitdrukkelijk te accepteren.
 3. NIA2MATCH is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. NIA2MATCH zal Lid via de Website nia2match.com en/of langs elektronische weg hiervan op de hoogte stellen.
 4. Voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan Lid beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de Algemene Voorwaarden bij NIA2MATCH zijn in te zien en zij op verzoek van Lid zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 5. Indien de Overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze Algemene Voorwaarden langs elektronische weg aan Lid ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door Lid op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Algemene Voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van Lid langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 6. De Algemene Voorwaarden van NIA2MATCH zijn opgesteld in de Nederlandse taal. De Engelse, Franse en Duitse vertaling van deze Algemene Voorwaarden is enkel  informatief. Bij verschil  van inhoud en strekking is de Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden altijd leidend.

 

 

Artikel 4 - Het aanbod

 1. De Website nia2match.com is bedoeld voor oprechte Moslims van 18 jaar en ouder die de oprechte intentie hebben om een Moslim(a) te vinden met het doel een Islamitische huwelijk tot stand te brengen.
 2. NIA2MATCH biedt via de Website nia2match.com een proces aan die in samenwerking met Islam deskundigen is opgesteld en voldoet aan de daarbij relevante richtlijnen conform de Koran en Soennah. Het proces biedt de mogelijkheid om te zoeken op verschillende geanonimiseerde basisgegevens, te verzoeken om uitgebreidere gegevens, te verzoeken om een al dan niet aanwezige profielfoto en om elkaar in een door de Koran en soennah acceptabele wijze te ontmoeten. Gedurende dit hele proces heeft elk Lid de mogelijkheid de verzoeken te accepteren, weigeren en/of blokkeren. NIA2MATCH heeft in het proces slechts een faciliterende rol. Daarom kan zij niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gedragingen van een Lid jegens een andere Lid of het niet tot stand komen van huwelijken. NIA2MATCH kan tevens niet verantwoordelijk worden gehouden voor de omvang/samenstelling/aard van de zoekresultaten. Deze kunnen afhankelijk zijn van, maar niet beperkt tot, bijvoorbeeld dynamische factoren zoals blocklijsten, voorkeuren en in gesprek zijn.
 3. NIA2MATCH biedt géén Service welke het contact tussen members faciliteert die op zoek zijn naar dating, chat, penvriend(in), relatie vriendschap, 'mail order bride' (postorder bruid). Het is geen 'marriage broker' (huwelijksmakelaar) service, 'mail order bride' (postorder bruid) service, noch een 'matchmaking' (koppelings-) service. NIA2MATCH heeft geen enkele verplichting om te bemiddelen tussen Lid en een willekeurige andere Lid.
 4. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door Lid mogelijk te maken. Als NIA2MATCH gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden NIA2MATCH niet.
 5. NIA2MATCH heeft de inhoud van de Website nia2match.com met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Alle informatie op de Website nia2match.com met betrekking tot de Profielen, Private communicaties en Publieke forums is echter afkomstig van de Leden. De Leden zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. NIA2MATCH is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van de Profielen, Private communicaties en Publieke forums.

 

 

Artikel 5 - De Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4 en 5, tot stand op het moment van aanvaarding door Lid van het aanbod en het juist en volledig voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien Lid het aanbod via de Website nia2match.com heeft aanvaard, bevestigt NIA2MATCH onverwijld langs de Website nia2match.com de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door NIA2MATCH is bevestigd, kan Lid de Overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft NIA2MATCH passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving. Indien Lid elektronisch kan betalen, zal NIA2MATCH daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. NIA2MATCH kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of Lid aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst op afstand. Indien NIA2MATCH op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. NIA2MATCH kan ter verificatie van alle door Lid op de Website nia2match.com geplaatste gegevens, waaronder, maar niet beperkt tot, teksten, afbeeldingen, audio en video getoetst worden met aanvullende vragen aan Lid. Indien NIA2MATCH op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan dan wel te ontbinden, is zij, aanvullend op artikel 6,  gerechtigd de registratie te weigeren dan wel de Overeenkomst te ontbinden of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 6. Alle door Lid op de Website nia2match.com geplaatste gegevens, waaronder, maar niet beperkt tot, teksten, afbeeldingen, audio en video, vallen na plaatsing onder het copyright van NIA2MATCH. Lid vrijwaart NIA2MATCH evenwel van eventuele aanspraken van derden aangaande auteursrecht, portretrecht, copyright of andere claims met betrekking tot door Lid geplaatste gegevens.
 7. NIA2MATCH is gerechtigd de Website nia2match.com (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of de toegang daartoe te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van de Website nia2match.com, zonder dat hierdoor enig recht van Lid op schadevergoeding jegens NIA2MATCH ontstaat. Ook behoud NIA2MATCH het recht om zonder nadere aankondiging een account te verwijderen als hier meer dan 6 maanden niet op is ingelogd.

 

 

Artikel 6 – Verantwoordelijkheid Lid

 1. Alleen Lid is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn of haar aanmelding en daarmee voor de gegevens die hij of zij over zichzelf beschikbaar stelt. Lid plaatst materiaal op -en maakt gebruik van- de Website nia2match.com op eigen risico.
 2. Lid staat er voor in dat alle door hem verstrekte gegevens, zoals , maar niet beperkt tot, bijvoorbeeld de naam, adresgegevens, geboorte-/woonplaats en geboortedatum, die voor de uitvoering van de Overeenkomst dienen te worden verstrekt juist en volledig zijn en dat hij de Service uitsluitend voor zich zelf, en niet voor een derde, zal gebruiken. Het is Lid niet toegestaan om  de Service te gebruiken voor het versturen van commerciële informatie of spam, het versturen van berichten met –of werven voor– al dan niet commerciële SMS-nummers of andere commerciële diensten.
 3. Toegang tot de Website nia2match.com vereist dat Lid een member ID (gebruikersnaam) in de vorm van een email adres en daarnaast een wachtwoord kiest. NIA2MATCH kan weigeren een gebruikersnaam te accepteren op basis van een willekeurige reden, inbegrepen dat de voorgestelde member ID iemand anders representeert, illegaal is of zou kunnen wezen, beschermd is door een handelsmerk of een ander intellectueel eigendomsrecht, vulgair of aanstootgevend is, voor verwarring kan zorgen, zoals wij dat bepalen in onze absolute discretie.
 4. Lid zal bij het registratieproces op de Website nia2match.com een valide email adres invullen waarmee alle communicatie plaats kan vinden met NIA2MATCH. Lid is te allen tijde zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het juist en volledig vermelden van zijn email adres op de Website nia2match.com
 5. Lid zal de member ID en wachtwoord van zijn/haar account geheimhouden en er voor zorgen dat deze niet in handen van derden kunnen vallen. Lid is te allen tijde zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor beweringen of handelingen die via zijn/haar account worden verricht. en gaat akkoord met het niet overdragen of doorverkopen van gebruik en toegang van de Website nia2match.com aan derden. Als Lid reden heeft om te geloven dat zijn/haar account niet langer veilig is, dient Lid NIA2MATCH onmiddellijk op de hoogte te stellen en direct zijn/haar wachtwoord te veranderen door middel van het bijwerken van zijn/haar account informatie.
 6. Alle door Lid op de Website nia2match.com geplaatste gegevens, waaronder, maar niet beperkt tot, teksten, afbeeldingen, audio en video, vallen na plaatsing onder het copyright van NIA2MATCH. Lid vrijwaart NIA2MATCH evenwel van eventuele aanspraken van derden aangaande auteursrecht, portretrecht, copyright of andere claims met betrekking tot door Lid geplaatste gegevens.
 7. Lid dient er zorg voor te dragen dat het door hem ingevulde Profiel en/of geplaatste berichten maar niet beperkt tot, teksten, afbeeldingen, audio en video overeenkomt met de werkelijkheid en voldoet aan de daartoe gestelde eisen van NIA2MATCH. Lid zal in het Profiel geen persoonlijke contactinformatie dan wel contactinformatie van derden, zoals e-mail adres, adres, telefoonnummer etc plaatsen dan in de daarvoor door NIA2MATCH gedefinieerde (Profiel) velden. Door het invullen van het Profiel geeft Lid NIA2MATCH toestemming deze gegevens conform het opgestelde afgeschermde proces te plaatsen op de Website nia2match.com zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van Lid op schadevergoeding.
 8. Lid is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de door hem op de Website nia2match.com geplaatste informatie. Lid garandeert dat
 1. de inhoud van de geplaatste informatie niet in strijd is met de in Nederland geldende wetgeving en regelgeving dan wel niet onrechtmatig is,
 2. hij met deze informatie andere Leden niet onheus bejegent, bijvoorbeeld door het plaatsen van discriminerende, beledigende teksten en/of teksten met een seksuele lading en het plaatsen van naaktfoto´s, dan wel op een andere wijze andere Leden lastig valt, en
 3. hij de belangen en de goede naam van NIA2MATCH, en de Website nia2match.com in het bijzonder, niet zal schaden.
 1. Lid verklaart, in aanvulling op artikel 4, te beseffen Moslim te zijn, zijn verantwoordelijkheden als Moslim te onderkennen en te accepteren, en de wens te hebben zich als Moslim te gedragen. Dientengevolge verplicht lid zichzelf geen gedrag - in de breedste zin van het woord - te zullen vertonen op de Website nia2match.com die in strijd is met de richtlijnen conform de Koran en Sunnah ten opzichte van zowel andere leden, website nia2match.com bezoekers als de medewerkers van NIA2MATCH.
 2. Het is niet toegestaan om inhoud die betrekking heeft op andere Profielen te kopiëren, dupliceren of op welke wijze dan ook te gebruiken anders dan voor het gebruik van de diensten voor de persoonlijke doeleinden en privédoeleinden van u zelf.
 3. NIA2MATCH behoudt zich het recht voor de teksten van het Profiel alsmede van op de Website nia2match.com geplaatste berichten in te korten of te wijzigen. NIA2MATCH behoudt zich tevens het recht voor Profielen en/of berichten te weigeren of te verwijderen van de Website nia2match.com zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van Lid op schadevergoeding dan wel restitutie van lidmaatschapsgeld. Inkorting en/of wijziging en/of weigering en/of verwijdering zal, zonder voorafgaande mededeling aan of in overleg met Lid, onder meer kunnen plaatsvinden in , maar niet beperkt tot, de volgende gevallen:
 1. het Profiel en/of , maar niet beperkt tot, teksten, afbeeldingen, audio en video is in strijd met deze Algemene Voorwaarden en/of aanvullende bijzondere voorwaarden;
 2. het Profiel en/of , maar niet beperkt tot, teksten, afbeeldingen, audio en video is in strijd met de in Nederland geldende wetgeving en regelgeving:
 3. het Profiel en/of, maar niet beperkt tot, teksten, afbeeldingen, audio en video,  is onjuist en/of onvolledig;
 4. contactgegevens, zoals telefoonnummers, woonadressen, achternamen, URL's, e-mailadressen of andere tot een persoon herleidbare informatie, van Leden zelf, van andere Leden of van niet-Leden, in een Profiel en/of , maar niet beperkt tot, teksten, afbeeldingen, audio en video te vermelden;
 5. in een Profiel en/of , maar niet beperkt tot, teksten, afbeeldingen, audio en video verzoeken te doen aan andere Leden ter verkrijging van contactgegevens;
 6. andere Leden door middel van manipulatie, dwang of onder valse voorwendselen er toe te bewegen om contactgegevens of tot een persoon herleidbare informatie af te geven;
 7. het aannemen van een valse identiteit of het zich door middel van teksten, uitspraken of foto’s voordoen als een andere persoon dan in werkelijkheid;
 8. het Profiel en/of bericht maakt inbreuk op de (intellectuele eigendomsrechten van derden;
 9. zich, expliciet of suggestief, voordoen als medewerker van NIA2MATCH of een aan haar gelieerde organisatie;
 10. andere Leden confronteren met seksuele, erotische of anderszins obscene teksten of afbeeldingen;
 11. via NIA2MATCH verkregen informatie en/of contactgegevens buiten NIA2MATCH om te gebruiken voor andere doeleinden dan overeenkomstig de geest van de Service, met inbegrip van commerciële doeleinden;
 12. het plegen van computervredebreuk of het manipuleren, beschadigen, vernielen of onbruikbaar te maken van anderszins geautomatiseerde systemen of software van NIA2MATCH of andere Leden;
 13. NIA2MATCH gebruiken voor -of door middel van- het plegen of faciliteren van virtuele diefstal, identiteitsdiefstal, fraude of andere strafbare feiten;
 14. het zich door middel van automatische scripts, valse sleutels of in een valse hoedanigheid toegang verschaffen, aanmelden of in te loggen;
 15. aanvullend op artikel 6 lid 9, het, om wat voor reden dan ook, niet overleggen van een ‘Shahada Certificaat’ of het overleggen van ‘Shahada Certificaat’ die niet aan de daaraan vereiste vorm en inhoud voorwaarden voldoet.
 1. NIA2MATCH is gerechtigd om zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van € 1.000,- (duizend euro) per feit van misbruik aan Lid in rekening te brengen, waarbij het misbruik van (persoons-) gegevens en/of , maar niet beperkt tot, teksten, afbeeldingen, audio en video dan wel  een ander materiaal of de verzending van een bericht geldt als één feit, onverminderd het recht van NIA2MATCH om nadere rechtsmaatregelen tegen Lid te nemen en schadevergoeding te eisen, ook voor het herstel van door Lid veroorzaakte misbruik.
 2. NIA2MATCH behoudt zicht het recht voor om een onjuiste en/of onvolledige Profiel, geen of beperkte toegang te verlenen tot de Website nia2match.com.

 

 

Artikel 7 - Privacy

 

 1. De Profielen van Leden bevatten bepaalde persoonsgegevens (dat zijn gegevens waarmee de identiteit van een persoon kan worden vastgesteld), waaronder gegevens betreffende godsdienst en levensovertuiging. Lid verleent met de aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden aan NIA2MATCH uitdrukkelijk toestemming tot het gebruik van deze gegevens door NIA2MATCH in verband met de uitvoering van deze Overeenkomst.
 2.  Het beleid van NIA2MATCH op het gebied van privacy en de verwerking van persoonsgegevens wordt uiteengezet op de Website nia2match.com in de privacyverklaring.
 3. Lid gaat ermee akkoord om gedurende de duur van de Overeenkomst sporadisch mails en/of nieuwsbrieven van NIA2MATCH te ontvangen die belangrijke mededelingen of aanbiedingen bevatten omtrent NIA2MATCH en/of de Overeenkomst.

 

 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. NIA2MATCH kan het herroepingsrecht van Lid uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien NIA2MATCH dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
 1. die door NIA2MATCH tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van Lid;
 2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 4. die snel kunnen bederven of verouderen;
 5. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop NIA2MATCH geen invloed heeft;
 6. voor losse kranten en tijdschriften;
 7. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan Lid de verzegeling heeft verbroken.
 1. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
 1. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 2. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van Lid is begonnen;
 3. betreffende weddenschappen en loterijen.

 

 

Artikel 9 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan NIA2MATCH diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar NIA2MATCH geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn alleen toegestaan indien NIA2MATCH dit bedongen heeft en:
 1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 2. Lid de bevoegdheid heeft de Overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 1. De in het aanbod van diensten genoemde prijzen en tarieven luiden in Euro's en zijn inclusief omzetbelasting (btw)
 2. De tarieven bestaan uit vooraf verschuldigde bedragen voor bepaalde vooraf vastgestelde periodes van respectievelijk een maand of voor onbepaalde tijd.
 3. Het lidmaatschap voor éénmalige en een maand bijdrage wordt door de directie vastgesteld en op de website bekend gemaakt. NIA2MATCH is te allen tijde gerechtigd haar prijzen en tarieven te wijzigen.
 4. Wijzigingen van de vooraf verschuldigde bedragen gaan per direct in. De wijziging zal bekend worden gemaakt via de Website nia2match.com.
 5. De aan NIA2MATCH verschuldigde vergoedingen dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, is NIA2MATCH niet verplicht de vooruitbetaalde bedragen te retourneren.
 6. Enig beroep door Lid op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan.

 

 

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

 1. NIA2MATCH staat er voor in dat de diensten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door NIA2MATCH, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die Lid op grond van de Overeenkomst tegenover NIA2MATCH kan doen gelden.

 

 

Artikel 11 - Uitvoering

 1. NIA2MATCH zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. NIA2MATCH spant zich maximaal in om de Website nia2match.com op een ononderbroken wijze beschikbaar te stellen en om deze met alle redelijke middelen te beveiligen.
 3. Als plaats van levering geldt het adres dat Lid aan NIA2MATCH kenbaar heeft gemaakt.

 

 

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

 

Opzegging

 1. Lid kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en hiervoor een eenmalig bedrag zoals vermeld in artikel 9  heeft voldaan die strekt tot het geregeld afleveren van diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. Lid kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van diensten , te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen door niet over te gaan tot betaling van een volgende periode.
 3. Lid kan de in de vorige leden genoemde Overeenkomsten:
 1. te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
 2. tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
 3. altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als NIA2MATCH voor zichzelf heeft bedongen.

 

Verlenging

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde  tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan ter kennismaking en strekt tot het afleveren van diensten wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
 3. Lid kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van diensten , te allen tijde voor het einde van de bepaalde duur verlengen voor een bepaalde of voor een onbepaalde periode.
 4.  Lid kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van diensten , na het einde van de bepaalde duur alleen verlengen voor een onbepaalde periode.

 

Beëindiging

 1. Een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en hiervoor een eenmalig bedrag zoals vermeld in artikel 9  heeft voldaan die strekt tot het geregeld afleveren van diensten, eindigt indien NIA2MATCH zijn bedrijfsactiviteiten staakt en/of in staat van faillissement wordt gesteld en/of  (voorlopige) aanvraag van surséance is aangevraagd. In deze gevallen vindt geen restitutie van lidmaatschapsgeld plaats.
 2. In geval van faillissement van Lid en/of NIA2MATCH, (voorlopige) aanvraag van surséance van betaling of staking van de bedrijfsvoering, wordt de Overeenkomst zonder opzegtermijn ontbonden, e.e.a. onder voorbehoud van rechten.

 

 

Artikel 13 - Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door Lid verschuldigde bedragen vooruitbetaald te worden.
 2. Lid heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan NIA2MATCH te melden.
 3. In geval van wanbetaling van Lid heeft NIA2MATCH behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan Lid kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

 

Artikel 14 - Klachtenregeling

 1. NIA2MATCH beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij NIA2MATCH, nadat Lid de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij NIA2MATCH ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door NIA2MATCH binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer Lid een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

 

Artikel 15 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen NIA2MATCH en Lid waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. In het geval een bepaling van deze Algemene Voorwaarden vernietigd wordt door de Rechter, zal het algemene recht/ wet in de plaats treden van deze bepaling, en zal zulks de geldigheid van alle overige bepalingen niet aantasten. Lid zal zich niet kunnen beroepen op administratieve c.q. kennelijke fouten/ vergissingen, ook niet met betrekking tot de looptijd, registraties en termijnen, als vermeld in enige vorm van communicatie tussen Lid en NIA2MATCH.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 4.  Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het Arrondissement Limburg.

 

 

Artikel 16 - Aansprakelijkheid

 1. Op overeenkomsten tussen NIA2MATCH en Lid waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Lid kan NIA2MATCH op geen enkele wijze aansprakelijk stellen voor hinder door werkzaamheden, problemen, interventies, wijzigingen of beperkingen van functionaliteit of andere zaken die van invloed zijn op de beschikbaarheid van de Website nia2match.com of overige diensten van NIA2MATCH.
 3. NIA2MATCH is alleen aansprakelijk voor directe schade tengevolge van boze opzet of grove nalatigheid aan de zijde van NIA2MATCH.
 4. De totale aansprakelijkheid kan nimmer meer bedragen dan de totale van de voor de betreffende Overeenkomst bedongen vergoeding.
 5. Onder directe schade worden uitsluitend verstaan de kosten die Lid redelijkerwijs heeft moeten maken om de tekortkoming van NIA2MATCH te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van NIA2MATCH wel aan de Overeenkomst beantwoordt,alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.
 6. Iedere aansprakelijkheid van NIA2MATCH voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten. Meer in het bijzonder is NIA2MATCH niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van Lid die is veroorzaakt door derden, die al of niet gebruik maken van de Service dan wel de Website nia2match.com.

 

 

Artikel 17. Intellectuele eigendommen

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom, alsmede alle soortgelijke rechten op alle op de Website nia2match.com aangeboden diensten, producten en informatie berusten uitsluitend bij NIA2MATCH of diens licentiegevers.
 2. Niets van deze Website nia2match.com mag zonder schriftelijke toestemming van NIA2MATCH worden verveelvoudigd. De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur van deze Website nia2match.com behoren toe aan NIA2MATCH of haar licentiegevers.
 3. Voor zover Lid  teksten, beelden, geluiden en/of programmatuur aan NIA2MATCH toesturen of op de Website nia2match.com achterlaten, dragen Leden alle intellectuele eigendomsrechten daarvan over aan NIA2MATCH en vrijwaren NIA2MATCH derhalve van aanspraken van derden.
 4. Mocht NIA2MATCH op de hoogte worden gebracht van (vermeend) inbreukmakend materiaal of (vermeende) inbreukmakende links op de Website nia2match.com dan heeft NIA2MATCH het recht, maar niet de plicht, deze inhoud of links onmiddellijk te verwijderen.